Vedtægter

Indholdsfortegnelse

§1 Foreningens navn og hjemsted side 2
§2 Foreningens formål side 2
§3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer side 2
§4 Generalforsamling side 3
§5 Ekstraordinær generalforsamling side 4
§6 Foreningens ledelse side 4
§7 Bestyrelse side 5
§8 Økonomi side 5
§9 Kommunikation side 6

April 2018
VEDTÆGTER
FOR
SENIOR MC DANMARK
Stiftet den 17. juni 1984.

§1. Foreningens navn og hjemsted.

Stk. 1.

Foreningens navn er SENIOR MC DANMARK

Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§2. Foreningens formål.

Foreningens formål er at samle motorcyklister, der er fyldt 40 år, til inden- og udenlandske sammenkomster og ture.

§3. Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer.

Stk. 1. Som medlem kan optages alle, der er fyldt 40 år i indmeldelsesåret, og som er bruger af en motorcykel. Dog kan der højst optages op til 20% udlændinge. Medlemsskabet er gyldigt, når indmeldelsesgebyret og kontingentet er betalt.

Stk. 2. Ordinære medlemmers ægtefælle / samboende kan også optages. Disse medlemmer betaler normalt indmeldelsesgebyr og kontingent fastsat på generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen har bemyndigelse til at udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Stk. 4. Al deltagelse i klubbens arrangementer, træf og aktiviteter af enhver art sker på eget ansvar.

Stk. 5. Udover medlemmer med ledsager kan gæster, med bestyrelsens godkendelse, deltage i klubbens arrangementer.

Stk. 6. Til alle klubbens arrangementer er transportmidlet MC /eller lignende med/uden sidevogn.

Til vinterarrangementer er transportmiddel efter eget valg.

Undtaget fra transportbestemmelserne er alene træfarrangører og deltagere, som får tilladelse af bestyrelsen.

§4. Generalforsamling.

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår. Tid og sted bestemmes af bestyrelsen.

Stk. 3. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved opslag på klubbens hjemmeside og ved direkte skriftlig/digital meddelelse.

Stk. 4. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere.

Formandens beretning.

Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af regnskab.

Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det følgende år.

Indkomne forslag (vedtægtsændringer m.m.).

Valg af formand for en 2-årig periode, såfremt denne er på valg.

Valg af kasserer og kasserersuppleant for en 2-årig periode, såfremt disse er på valg.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg for en 2-årig periode samt valg af 1 suppleant for en 1-årig periode.

Valg af 1 Bilagskontrollant og af 1 suppleant for en 1-årig periode

Eventuelt

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ethvert tilstedeværende medlem, som har indbetalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6. Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Stk. 7. På generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, kan kun træffes beslutning om de punkter, der er anført i dagsordenen. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet "Even­tuelt". Generalforsamlingerne ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som indenfor vedtægternes rammer afgør alle spørgsmål med hensyn til sagers behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Dirigenten kan beslutte, at kun medlemmer har taleret. Dirigenten kan beslutte at henvise afgørelse af tvivlsspørgsmål til generalforsamlingen selv. Den af generalforsamlingen valgte referent skal føre en beslutningsprotokol, der ved generalforsamlingens afslutning skal underskrives af referenten og dirigenten.

Stk. 8. Fremkommer der på generalforsamlingen ændringsforslag til fremsatte forslag, afgøres disse ved simpelt stemmeflertal. Ved flere ændringsforslag stemmes først om det mest vidtgående.

Stk. 9. Der foretages skriftlig afstemning i følgende tilfælde:

Ved valg af formand.

Ved valg af kasserer og kasserersuppleant.

Ved valg af øvrig bestyrelse og 1 suppleant.

I øvrigt når mindst 10% af de tilstedeværende medlemmer forlanger dette.

Stk. 10. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Beslutning om foreningens ophævelse kræver, at 3/4 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Såfremt mindre end 3/4 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelse, men 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophævelse, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ophævelsen kan besluttes med 3/4 af de fremmødtes stemmer.

Stk. 11. I tilfælde af foreningens ophævelse træffer den ophævende generalforsamling beslutning om evt. overskydende midlers anvendelse.

§5. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, såfremt 3/4 af samtlige medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt forlanger det, med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. I dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter kravet er fremsat.

På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles den af forslagsstilleren fremsatte dagsorden.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og afholdes efter samme regler som anført i §4 for ordinær generalforsamling.

§6. Foreningens ledelse.

Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af formand, kasserer og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det bør tilstræbes, at den samlede bestyrelse repræsenterer landsdelene såvel øst som vest for Storebælt.

Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer bosiddende i Danmark. Valg sker i øvrigt i henhold til §4. stk. 4.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og udarbejder en forretningsorden.

Stk. 4. Fratræder formanden inden valgperiodens udløb, bliver næstformanden fungerende formand. Derefter indtræder suppleanten i bestyrelsen.

Stk. 5. Fratræder kassereren eller et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode, indtræder vedkommendes suppleant i bestyrelsen og fungerer i resten af valgperioden.

Stk. 6. Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes fravær af næstformanden) i forening med mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. I sager om meddelelse af fuldmagt til andre, end kassereren samt ved optagelse af lån eller sager vedr. fast ejendom tegnes foreningen dog kun af den samlede bestyrelse.

§7. Bestyrelse.

Stk. 1. Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er tilstede, heriblandt formand eller næstformand. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller hvis denne ikke er tilstede, næstformandens stemme afgørende.

Stk. 3. Over forhandlingerne udfærdiges et beslutningsreferat.

Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold og adfærd har vist sig at være uforenelig med medlemmernes berettigede krav på ordnede forhold. En eksklusion skal godkendes på nærmest efterfølgende generalforsamling.

§8. Økonomi.

Stk. 1. Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlem et kontingent, hvis størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 1. januar.

Stk. 2. Nye medlemmer betaler i indmeldelsesåret kun indmeldelsesgebyr fastsat af generalforsamlingen.

Stk. 3. Kontingent og indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Stk. 4. Er et medlem mere end 1 måned i restance slettes vedkommende som medlem.

Stk. 5. Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 6. Bilagskontrollanten gennemgår foreningens regnskabsmateriale og underskriver dette sammen med kassereren.

§ 9 Kommunikation

Stk. 1. Foreningen anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i sin kommunikation med medlemmerne. Foreningen kan endvidere til en hver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.

Stk. 2. Elektronisk kommunikation kan af foreningen anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til foreningens vedtægter og/eller relevante lovgivning skal udveksles mellem foreningen og medlemmerne, herunder f.eks. indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag samt i øvrigt generelle oplysninger fra foreningen til medlemmerne.

Stk. 3. Generelle dokumenter og meddelelser lægges på foreningens hjemmeside og tilsendes medlemmerne pr. e-mail i det omfang, det er påkrævet.

Stk. 4. Det er det enkelte medlems ansvar at sikre, at foreningen er i besiddelse af korrekt e-mailadresse(r)

Stk. 5. Der tages i alle henseender hensyn til gældende regler ved behandling af personfølsomme oplysninger.

__________________________________________________________________________________

Vedtaget på generalforsamlingerne den 30. april 1988 i Assenbæk Mølle. Den 28. april 1990 på Venø. På Skåstrup Strand den 20. april 1991. På ”Ryekol” den 17. april 1993. På ”Højbjerg” den 15. april 2000. På Hovborglejren, Tranekær 28. april 2007. Den 30. april 2011, Skovgården, Middelfart. Den 16. april 2016, på Bisseruplejren, Rude. Den 22. april 2017 på Hovborglejren, Langeland. 21. april 2018 Pedersborg hytten, Sorø. 27. april 2019 Fjeldholmlejren.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account